hun art
A detail                                B detail                                C detail                                D detail                                E detail
A detail B detailC detailD detailE detail
HUN art 660 x 217 cm by OTGO art
"HUN" painting 660 x 217 cm, acryl on canvas, 2010 - 2012 OTGO in Berlin -more info-

Art Performance "HUN" von OTGOKünstler Otgonbayar Ershuu, ?????? ????????? ?????????
OTGO

facebook_otgo-art
facebook.com/OTGOArtist

  

Mongolische Kunst