ТМ телевизийн “Бүтээл төрөх агшин” нэвтрүүлэг, Улаанбаатар, 2012 он

(link: http://youtu.be/Aw_dRdex48A) www.mongolian-art.de


face-book_otgo-art

OTGO