"Натюрморт" Монголын модон бар
"Stillleben-1" 30 x 40 cm, 2009, Holzschnitt auf Papier
("Натюрморт-1" модон бар)

"Натюрморт" Монголын модон бар Mongolian Art
"Stillleben-2" 30 x 40 cm, 2009, Holzschnitt auf Papier
("Натюрморт-2" модон бар)

Stillleben, Holzschnitt schwarz, Mongolei Kunst
"Stillleben-3" 30 x 40 cm, 2009, Holzschnitt auf Papier
("Натюрморт-3" модон бар)

Delgersuuri - Mongolian Art
"Wolf" 21 x 21 cm, 2009, Holzschnitt auf Papier ("Чоно" модон бар)


Back

Munkhdelger Delgersuuri (mong. Дэлгэрсуурийн Мөнхдэлгэр)

Munkhdelger Delgersuuri, Artist from Mongolian, Künstler aus der Mongolei
1984
Geboren
2004 Abitur
2004-2009 Kunststudium an der Universität der Künste, Ulan-Bator, Mongolei.

Munkhdelger Delgersuuri
1984 Born
2004 Abitur
2004-2009 Studied at the University of the Arts, Ulan Bator, Mongolia.

Дэлгэрсуурийн Мөнхдэлгэр
1984 оны 5 сарын 28 -нд  төрсөн
2001-2004 онд ҮУ сургууль
2004-2009 онд ДУДэС (Дүрслэх Урлагийн Дээд Сургууль) -ийн зураасан зургийн анги.

Mongolische Kunst